[1]
สวมชัยภูมิ ก., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., โตสิงห์ อ. and มั่นสมบูรณ์ อ. 2019. Factors Influencing the Accuracy of Emergency Severity Index-Based Emergency Patient Triage. Thai Journal of Nursing Council. 34, 4 (Oct. 2019), 34–47.