[1]
ลี้ฮั่วฮวด จ., พาหุวัฒนกร ว. and เสรีเสถียร เ. 2013. ผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดปกติ. Thai Journal of Nursing Council. 28, 4 (Dec. 2013), 5–15.