[1]
ไชยรินทร์ฤ., ฉันท์เรืองวณิชย์ว. and โตสิงห์อ. 1. การจัดการภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเนื้องอกของต่อมใต้สมองที่ได้รับการผ่าตัด: การทบทวนวรรณกรรม. Thai Journal of Nursing Council. 28, 4 (1), 16-30.