[1]
สะมาแอ น., นิลมานัต ก. and คงสุวรรณ ว. 2013. ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาในไอซียู. Thai Journal of Nursing Council. 28, 4 (Dec. 2013), 31–43.