[1]
หาสาสน์ศรี น., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., โตสิงห์ อ. and ริยาพันธ์ ศ. 2019. Factors Predicting Shock in Emergency Patients. Thai Journal of Nursing Council. 34, 3 (Jun. 2019), 60–75.