[1]
ไทยประดิษฐ์ ส., แซ่เซี้ย ว. and ฐานิวัฒนานนท์ เ. 2014. ผลของโปรแกรมควบคุมความชื้นของผิวหนังต่อความสมบูรณ์แข็งแรงของผิวหนัง และการเกิดแผลกดทับ ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทั. Thai Journal of Nursing Council. 29, 1 (Mar. 2014), 43–54.