[1]
ศรีวิทะ เ. and ธงชัย ฉ. 2014. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. Thai Journal of Nursing Council. 29, 2 (Aug. 2014), 86–100.