[1]
ธงชัย ฉ. 2012. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก. Thai Journal of Nursing Council. 20, 2 (Aug. 2012), 63.