[1]
เกษมกิจวัฒนา ส. 2012. บทบรรณธิการ : การปรับตัวมนผู้ป่วยเรื้อรัง : แนวคิดสู๋การปฏิบัติ. Thai Journal of Nursing Council. 22, 2 (Aug. 2012), 4.