[1]
ธงชัย ฉ. 2012. การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ : ประสบการณ์ตรง. Thai Journal of Nursing Council. 22, 2 (Aug. 2012), 17.