[1]
สมใจ อ., เกยุรานนท์ พ. and สิงห์ช่างชัย เ. 2012. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย. Thai Journal of Nursing Council. 22, 2 (Aug. 2012), 44.