[1]
ฉายพุทธ ป. 2012. วิธีในการปรับตัวของผู้ป่วยอายุรกรรมและศัลยกรรมต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย. Thai Journal of Nursing Council. 22, 2 (Aug. 2012), 87.