[1]
สุวรรณโณ จ. and สุวรรณโณ จ. 2012. ผลของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะความเจ็บป่วย แหล่งประโยชน์ส่วนบุคคลต่อความรุนแรงของอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปลอดอุดกั้นเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council. 22, 2 (Aug. 2012), 99.