[1]
เก่งเขตกิจ บ., ระเบียบ เ. and เอี่ยมรักษา ส. 2012. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีไทย. Thai Journal of Nursing Council. 14, 3 (Aug. 2012), 24.