[1]
ตะบูนพงศ์ ส. and บาลทิพย์ ข. 2012. ปัจจัยสนับสนุนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผลัดบ่ายและดึก. Thai Journal of Nursing Council. 14, 3 (Aug. 2012), 51.