[1]
ส่งวัฒนา ป., คงอินทร์ ว. and ฐานิวัฒนานนท์ เ. 2012. ความเหมือนและความแตกต่างในการวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ปรากฎการณ์วิทยา,ทฤษฎีพื้นฐาน และชาติพันธุ์วรรณา. Thai Journal of Nursing Council. 15, 2 (Aug. 2012), 12.