[1]
นิลมานัต ก., ไชยลังกา พ. and เชื้อประไพศิลป์ อ. 2012. การรณรงค์ป้องกันและดูแลโรคเอดส์ในชุมชนเมือง. Thai Journal of Nursing Council. 15, 3 (Aug. 2012), 30.