[1]
บาลทิพย์ ข., เชื้อประไพศิลป์ อ. and ไชยลังกา พ. 2012. ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้. Thai Journal of Nursing Council. 16, 1 (Aug. 2012), 39.