[1]
ชุณหะวัต ด., ตันติกรกุล จ. and ฦาชา ย. 2012. ผลของการฝึกคิดสะท้อนกลับในการสอนภาคปฏิบัติต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council. 16, 3 (Aug. 2012), 63.