[1]
พงศ์ถาวรกมล ค. and ฉัตรชัยสุชา ส. 2012. รายงานการวิจัยการค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น : ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการปฏิบัติ ของพยาบาลอายุ 35 ปีขึ้นปี. Thai Journal of Nursing Council. 18, 2 (Aug. 2012), 1.