[1]
ธงชัย ฉ. 2012. การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับผลลัพธ์การจัดการความรู้และทรัพยากรในระบบสุขภาพ. Thai Journal of Nursing Council. 21, 3 (Aug. 2012), 5.