[1]
ภักดีวงศ์เ. 2012. การดำรงบทบาทมารดา : แนวคิดทฤษฏีสู่การปฏิบัติ. Thai Journal of Nursing Council. 21, 3 (Aug. 2012), 12.