[1]
วะสี ป., ธงชัย ฉ., พงศ์มั่นจิตร พ., เชื้อเจ็ดตน พ. and สุขเกษม ส. 2012. ประสิทธิผลการการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. Thai Journal of Nursing Council. 21, 3 (Aug. 2012), 75.