[1]
ธงชัย ฉ. 2012. การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์. Thai Journal of Nursing Council. 21, 4 (Aug. 2012), 8.