[1]
หิรัญชุณหะส., แสงจันทร์ห., ส่งวัฒนาป. and เพชรพิเชฐเชียรว. 2012. สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาล : องค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติ. Thai Journal of Nursing Council. 22, 1 (Aug. 2012), 9.