[1]
อาภานันทิกุล ม. 2012. บทบรรณาธิการรับเชิญ หลักจริยธรรมในการให้การบริการสุขภาพ. Thai Journal of Nursing Council. 22, 4 (Sep. 2012), 5.