[1]
เกษมกิจวัฒนาส. 2012. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council. 22, 4 (Sep. 2012).