[1]
สี่หิรัญวงศ์อ. and ยุทธไตรป. 2012. การช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ. Thai Journal of Nursing Council. 22, 4 (Sep. 2012), 10.