[1]
แสงนิมิตชัยกุลว. and ชัยวัฒน์ว. 2012. ผลของการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียน. Thai Journal of Nursing Council. 22, 4 (Sep. 2012), 38.