[1]
รัตนกุล ป. 2012. บทบรรณาธิการรับเชิญ พยาบาลเวชปฎิบัติ: จากตำนานสู่ก้าวย่างที่ท้าทายของวิชาชีพการพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council. 23, 1 (Sep. 2012), 5.