[1]
ไกรนุวัตรก. 2012. แนวคิดในการปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน. Thai Journal of Nursing Council. 23, 1 (Sep. 2012), 10.