[1]
โมลี ป., โตสิงห์ อ. and สินธุ ศ. 2012. ระบบการดูแลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล : การวิเคราะห์วรรณกรรม. Thai Journal of Nursing Council. 23, 1 (Sep. 2012), 22.