[1]
สุวรรณโณ จ., เพชรศิราสัณฑ์ เ., ประเสริฐไทย ป., จันทร์ประดิษฐ์ อ. and ใสสุข ว. 2012. การดูแลตนเองของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council. 23, 1 (Sep. 2012), 35.