[1]
แจ้งสุทธิวรวัฒน์พ. and อังสุโรจน์ร.ย. 1. สภาพแวดล้อมในการทำงาน พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม กับการทำงานเป็นทีมของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคกลาง. Thai Journal of Nursing Council. 23, 1 (1), 87.