[1]
ชอบอรุณสิทธิ ช., เกษมกิจวัฒนา ส. and ฉันท์เรืองวณิชย์ ว. 2012. ผลการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนต่อการฟื้นหายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี. Thai Journal of Nursing Council. 23, 1 (Sep. 2012), 100.