[1]
ขันตีจิตร ก., เกษมกิจวัฒนา ส. and ฉายพุทธ ป. 2012. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดในระบบทางเดินอาหาร. Thai Journal of Nursing Council. 23, 2 (Sep. 2012), 26.