[1]
อาภานันทิกุล ม., ธนูรักษ์ ร. and ฦาชา ย. 2012. การพัฒนาเครื่องมือวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลไทยระดับปริญญาตรี. Thai Journal of Nursing Council. 23, 2 (Sep. 2012), 52.