[1]
ศรีสุพรรณ ว., รุจกรกานต์ ด. and คงประเสริฐ พ. 2012. สถานการณ์การรับรองสถาบันการศึกษาและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์. Thai Journal of Nursing Council. 23, 4 (Sep. 2012), 20.