[1]
นันท์ศุภวัฒน์ เ., คุณาวิกติกุล ว., เกียรติเลิศนภา ผ., อภิขาติบุตร ก. and ศรีสุพรรณ ว. 2012. การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย. Thai Journal of Nursing Council. 23, 4 (Sep. 2012), 41.