[1]
อนุเรือง ศ., สินธุ ศ., วาณิชย์กุล น. and ศรียุกตศุทธ อ. 2012. ผลของโปรแกรมการสร้างพลังในตนเองต่อภาวะสุขภาพและความพึงพอใจในการบริการสุขภาพของผู้หญิงที่มีความดันโลหิตสูง. Thai Journal of Nursing Council. 24, 1 (Sep. 2012), 11.