[1]
แสงนิมิตชัยกุบ ว. and รัชนกุล ป. 2012. พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปัญหาสุขภาพของทารก และ ความต้องการการบริการพยาบาลของผู้ดูแลเด็กทารก. Thai Journal of Nursing Council. 24, 1 (Sep. 2012), 88.