[1]
เกษมกิจวัฒนาส. 2012. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council. 24, 2 (Sep. 2012).