[1]
สมประเสริฐ ช. 2012. บทบรรณาธิการรับเชิญ แปรเปลี่ยนพลังภายใน ต่อยอดสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์. Thai Journal of Nursing Council. 24, 3 (Sep. 2012), 5.