[1]
พันธสี พ. and สีขาว อ. 2012. ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อการพัฒนาความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council. 24, 3 (Sep. 2012), 81.