[1]
จันทรวิจิตร ย., บุญเชียง ว., ภูมิสวัสดิ์ ร., สุคนธสรรพ์ อ. and วังศรีคูณ ส. 2012. ระบบการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างพยาบาลของชุมชน : กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Thai Journal of Nursing Council. 24, 3 (Sep. 2012), 94.