[1]
ศรีเมธาวรคุณ ป., นาคะ ข. and หนูเพชร ป. 2012. กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชนบทภาคใต้. Thai Journal of Nursing Council. 25, 1 (Sep. 2012), 112.