[1]
ฤทธิ์แก้วก., โตสิงห์อ. and ดนัยดุษฎีกุลส. 2012. การเปลี่ยนแปลงทางกลศาสตร์ของปอดในผู้บาดเจ็บทรวงอกในระยะวกิ ฤต : การทบทวนวรรณกรรม. Thai Journal of Nursing Council. 25, 3 (Sep. 2012), 78.