[1]
พันธ์ภักดี อ., นามวงศ์พรหม อ., นามจันทรา ร., อาภานันทิกุล ม., ปทุมวัน อ., มาลาธรรม พ., วิทยศุภร จ. and ธงชัย ฉ. 2012. รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาอาจารย์เพื่อผลิตพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย. Thai Journal of Nursing Council. 25, 3 (Sep. 2012), 89.