[1]
ธนะขว้าง ก. 2012. การวิเคราะห์อภิมาน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council. 25, 4 (Sep. 2012), 10.