[1]
เพชรติ่ง ว., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว. and โตสิงห์ อ. 2012. การจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์ จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่ได้รับการผ่าตัด: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์. Thai Journal of Nursing Council. 25, 4 (Sep. 2012), 34.